Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Riskchanger BV

ARTIKEL 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Riskchanger B.V, tevens handelend onder de naam Riskchanger statutair gevestigd te Rijssen geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 65397371 en de daaronder ressorterende diensten en medewerkers.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf waarmee Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot levering van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden c.q. diensten.
 • Diensten: alle diensten en producten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aanbiedt en/of levert.
 • Offerte: een aanbieding van Diensten door Opdrachtnemer.

Overeenkomst: een schriftelijk of online tot stand gekomen contract tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin de Diensten die Opdrachtnemer levert aan Opdrachtgever zijn opgenomen. Onderstaande algemene voorwaarden maken integraal deel uit van iedere Overeenkomst die een Opdrachtgever met Opdrachtnemer sluit. In een af te sluiten Overeenkomst kunnen bepalingen van deze algemene voorwaarden gewijzigd dan wel aangevuld worden.

ARTIKEL 2 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Opdrachtgever en op alle door Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten of welke rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en een Opdrachtnemer dan ook. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan van deze algemene voorwaarden alleen in een Overeenkomst en met wederzijdse instemming worden afgeweken, in welk geval de afwijkende algemene voorwaarden uitsluitend betrekking hebben op de desbetreffende Overeenkomst.
 2. Indien een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen binnen redelijke termijn in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene en/of specifieke voorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever c.q. derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De aldus gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één maand na publicatie op de website www.riskchanger.nl. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
 5. Deze algemene voorwaarden treden vanaf de datum van inwerkingtreding in de plaats van eerder op de relatie tussen opdrachtnemer (en diens rechtsvoorgangers) en Opdrachtgever toepasselijke voorwaarden.
 6. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer waarbij derden voor de uitvoering worden betrokken.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle Offertes zijn tot het moment van aanvaarding door Opdrachtgever vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer in zijn Offerte uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht een aanbieding tot het moment van acceptatie van daarvan door Opdrachtgever te herroepen of te wijzigen.
 3. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld in de Offerte, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft bereikt op de wijze als in lid 2 van dit artikel aangegeven. Zolang de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie bij het aanvragen van de Offerte door Opdrachtgever.
 2. Aanvaarding door Opdrachtgever van een Offerte dient te geschieden door de Offerte volledig ingevuld ( voor zover van toepassing) en ondertekend per post aan Opdrachtnemer te retourneren, of (indien van toepassing) elektronisch via de website van Opdrachtnemer of middels e-mail aan Opdrachtnemer te verzenden.
 3. Indien in de aanvaarding van de Offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid of van welke aard dan ook, door Opdrachtgever zijn aangebracht, komt in afwijking van lid van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft bericht met deze afwijkingen van de Offerte in te stemmen.
 4. De Overeenkomst wordt geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten vakbekwaam aan Opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen. Opdrachtnemer kan daarbij afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden. Opdrachtnemer kan uitdrukkelijk niet garanderen dat er op elk moment gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.
 2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever geschikt is voor het doel dat de Opdrachtgever daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever adequaat over de gebruiksmogelijkheden van de Diensten informeren, maar Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de selectie.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door, niet tot zijn eigen onderneming behorende, derden te laten verrichten. Echter niet dan nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met Opdrachtgever is vastgesteld.
 4. Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan doordat als gevolg van (niet) handelen van Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is gemaakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van overschrijding van de maximale met Opdrachtnemer overeengekomen hoeveelheid webruimte of overschrijding van een andere maximaal overeengekomen hoeveelheid bij de afname van door Opdrachtnemer te leveren diensten. Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.

ARTIKEL 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer kan wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in de overeengekomen werkzaamheden als deze het noodzakelijk gevolg zijn van veranderde of nieuwe wet- en regelgeving of van aanpassing van het dienstverleningspakket van Opdrachtnemer per 1 januari van enig jaar. Partijen zullen hiertoe tijdig, doch uiterlijk een maand vóór de aanpassing van kracht wordt, met elkaar in overleg treden.
 2. Door de aanpassing van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Eventuele meerkosten zullen Opdrachtgever niet in rekening worden gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van niet aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever tevoren hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 7 Medewerking door de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra tijdsbesteding, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers, voortdurend adequate werkruimte en alle informatie en technische hulpmiddelen, nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden, ter beschikking te stellen.
 6. Opdrachtgever dient alle voor Opdrachtnemer dan wel haar medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te richten tot de voor dat doel door Opdrachtnemer aangewezen projectcoördinator. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan medewerkers van Opdrachtnemer of derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of diens personeel of bezittingen.

ARTIKEL 8 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen behoudens enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die partijen verplicht tot openbaarmaking. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of wettelijke bepalingen.
 2. Alle bescheiden en gegevens worden door Opdrachtnemer bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of andere (voorbereidende) materialen, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers of toeleveranciers.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de documenten, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of andere (voorbereidende) materialen te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen, derden online ‘accesrechten’ tot software te geven of in de ruimste zin des woords ter beschikking van derden te stellen. Onder derden wordt ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtnemer die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de documenten, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of andere (voorbereidende) materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van documenten, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of andere (voorbereidende) materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden
 5. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of eigendom kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtnemer ontwikkelde documenten, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of andere (voorbereidende) materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Opdrachtnemer onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

ARTIKEL 10 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten zoals bijvoorbeeld- het opstarten van processen/programma’s op door of via Opdrachtnemer ter beschikking gestelde apparatuur of systemen, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan voornoemde apparatuur of systemen, zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, openbare orde.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot en gebruik van de systemen van Opdrachtnemer te ontzeggen wanneer Opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft Opdrachtgever in dat geval verplicht de verschuldigde bedragen volledig te voldoen en alle eventuele schade te vergoeden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de afgenomen Diensten te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Opdrachtnemer daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 6. Opdrachtgever is gehouden redelijke instructies van Opdrachtnemer ten aanzien van het gebruik van de afgenomen Diensten op te volgen. Opdrachtgever zal steeds redelijke medewerking verlenen zodat de Diensten kunnen worden geleverd en Opdrachtnemer in kennis stellen van feiten of omstandigheden die voor het leveren van de Diensten van belang kunnen zijn. Ingeval medewerkers van Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer kenbaar maken.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de telecommunicatiefaciliteiten om de Diensten te kunnen ontsluiten, waaronder internet. Opdrachtgever is derhalve verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. Een in het kader van de Diensten door Opdrachtnemer verstrekte gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan anderen dan tot de Opdrachtgever behorende gebruikers onder zijn gebruikersnaam van Diensten van Opdrachtnemer gebruik te laten maken.
 8. Voor schade voor Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is Opdrachtgever aansprakelijk; deze schade kan op de Opdrachtgever worden verhaald.
 9. Teneinde na te gaan of het aantal door Opdrachtgever genoemde gebruikers van de Diensten overeenstemt met het aantal betalende gebruikers, kan Opdrachtnemer dit aantal door een onafhankelijke derde naar keuze van Opdrachtnemer doen controleren. Deze derde zal gebonden zijn aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als genoemd in 8.3 van deze algemene voorwaarden en worden betaald door Opdrachtnemer, tenzij blijkt dat de Afnemer gemaakte afspraken heeft geschonden. Een controle zal eerst plaatsvinden nadat dit minimaal twee weken van tevoren door Opdrachtnemer is aangekondigd.

ARTIKEL 11 Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Opdrachtnemer de door hem verstrekte gegevens op te nemen in een databestand dat Opdrachtnemer aanlegt in het kader van haar dienstverlening, en te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de door Opdrachtnemer te leveren of geleverde Diensten. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.
 2. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat voor zover vereist alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen.
 3. De Opdrachtgever kan te allen tijde inzage krijgen in de door hem verstrekte gegevens die in het databestand van Opdrachtnemer zijn opgeslagen.

 

ARTIKEL 12 Domeinnamen

 1. Indien is overeengekomen, dat Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van een domeinnaam. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende en faciliterende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Een domeinnaam wordt geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Opdrachtnemer geen bemiddeling heeft verleend.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat een domeinnaam al geregistreerd is, of geregistreerd wordt in de periode dat de domeinnaam bij Opdrachtnemer in behandeling is. Een factuur voor registratiekosten geldt niet als bevestiging van registratie.

ARTIKEL 13 Beheer van de systemen

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van handelen van Opdrachtnemer als bedoeld in het in voorgaande lid gestelde, behoudens grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 14 Tarieven

 1. De overeengekomen tarieven gelden uitsluitend voor de duur van een Overeenkomst. Bij Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
 2. In geval van een prijsverhoging op grond van lid 1 van dit artikel heeft Opdrachtgever gedurende één maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de prijsverhoging van kracht wordt. Dit kan uitsluitend schriftelijk, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst plaats tegen de verhoogde prijs.
 3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 15 Betaling

 1. Door Opdrachtgever betaalde vergoedingen zien uitsluitend op door Opdrachtnemer geleverde Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Opdrachtgever in verband met de Diensten te maken telefoonkosten, kosten voor kabelaansluitingen of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Opdrachtnemer of transport van informatie tussen het systeem van Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Betaling van te leveren of geleverde Diensten dient bij voorkeur per automatische incasso, en in elk geval binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur, door de Opdrachtgever betaald te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Opdrachtnemer.
 3. In het geval van automatische incasso dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 4. Betalingen dienen door de Opdrachtgever te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Opdrachtgever op verrekening met een vordering op Opdrachtnemer is uitgesloten.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden en te lijden schade (waaronder de wettelijke rente voor handelstransacties).
 6. Indien Opdrachtnemer tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente (handelstransacties), voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten dan wel (gehele) vooruitbetaling door of andere zekerheden van Opdrachtgever te verlangen indien zij twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever en/of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

ARTIKEL 16 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de Diensten dienen schriftelijk binnen 30 dagen, nadat de Opdrachtgever met de tekortkoming bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Ieder recht van reclame vervalt door

overschrijding van deze termijn. De reclame zal een gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde tekortkomingen moeten behelzen. Reclames inzake door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dienen te geschieden binnen twee

weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij Opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

 1. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het opnieuw verrichten van de betwiste werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

ARTIKEL 17 Duur, opzegging en ontbinding van de

Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals aangegeven in de Overeenkomst. Na afloop van deze termijn vindt telkens stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door Opdrachtgever of Opdrachtnemer zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
 2. Indien de Overeenkomst geen termijn noemt, is de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van Overeenkomsten, aangegaan voor onbepaalde tijd, dient te geschieden met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
 3. Opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde termijn, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient minimaal drie maanden voor het einde van die termijn te geschieden. Overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde termijn kunnen niet vóór afloop van die termijn c.q. tussentijds worden beëindigd, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 4. Opzegging van de Overeenkomst door één van de partijen dient te geschieden per aangetekend schrijven.
 5. Elk der partijen is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij ook na ingebrekestelling als bedoeld in artikel 18 lid 1 nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog te voldoen aan haar wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 7. Door ontbinding van de Overeenkomst worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18 Aansprakelijkheid

 1. Indien één van de partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk gevalde nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiend uit de Overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag (excl. BTW) dat Opdrachtgever verschuldigd is voor de overeengekomen periode met een maximum van een jaar, dan wel, indien dit lager is, met een maximum van € 20.000,-, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers-/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen heeft verstrekt.
 5. De in dit artikel gehanteerde beperkingen gelden tevens ten aanzien van personeelsleden van Opdrachtnemer of derden die Opdrachtnemer inschakelt.

ARTIKEL 19 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan: elke omstandigheid die de naleving van de Overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Opdrachtnemer behoort te komen, waaronder begrepen: noodtoestand, rampen, extreme weersomstandigheden, overstromingen, blikseminslag, brand, stakingen of staking brekende maatregelen, epidemieën, blokkering van de transportmogelijkheden, aardbevingen, oorlog, krijgshandelingen of rellen; kabelbreuk of -beschadiging door externe gebeurtenissen als werkzaamheden door derden, grondverzakkingen, knaagdieren, oververhitting; overheids-, juridische of regelgevende restricties, stroomuitval door derden.
 2. Indien Opdrachtnemer door een overmacht situatie langer dan negentig dagen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

ARTIKEL 20 Overname personeel

 1. Geen van de partijen noch enige met hen gelieerde organisatie zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen, met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken dan na goed zakelijk overleg met de wederpartij.

ARTIKEL 21 Klachten

 1. Opdrachtnemer spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen. Opdrachtnemer is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
 2. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

ARTIKEL 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter onder wiens competentie de vestigingsplaats van Opdrachtnemer valt een en ander voor zover wettelijke bepalingen niet dwingend anders voorschrijven.
 3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer het geschil in overleg met Opdrachtgever te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.            

ARTIKEL 23 Slotbepalingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, rechten en plichten uit deze Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
 2. Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Opdrachtnemer van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van de activiteiten van Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer nakoming van hetgeen overeen is gekomen met Opdrachtgever garandeert.
 3. Wijzigingen in de bevoegdheid van Opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Opdrachtnemer eerst van kracht worden nadat Opdrachtnemer daarvan schriftelijk door Opdrachtgever in kennis is gesteld.
 4. Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer.
 5. De Opdrachtgever dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling. Opdrachtnemer hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
 6. Tenzij anders overeengekomen, kan Opdrachtnemer bij derden kenbaar maken dat zij de Diensten aan Opdrachtgever levert, bijvoorbeeld voor wervingsdoeleinden.
 7. Deze Voorwaarden zijn vermeld op de website www.Riskchanger.nl en vandaar op te halen; zij worden op verzoek toegezonden door Opdrachtnemer. Deze Voorwaarden zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65397371

 

Wij kunnen u verder helpen

Riskchanger is een dynamische oplossing voor uw behoefte aan inventarisatie, inzicht en verbetering. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×